ERASMUS+ PROJEKT 2017- 2019: POSTANIMO MODEREN STROKOVNI CENTER

Dolgoročni strateški cilj CIRIUS Vipava je preoblikovanje vloge centra v skladu s sodobnimi smernicami stroke. Postati želimo sodoben strokovni center, ki bo prepoznaval in nudil pomoč učencem s posebnimi potrebami (MDGR) v celotni regiji.
Strokovni delavci iz CIRIUS Vipava želimo slediti sodobnim smernicam in svoja znanja izboljšati in nadgraditi. Zanimajo nas šolski sistemi v državah, kjer poteka inkluzija in institucije, ki so v podporo inkluziji, metode dela v naravi, kreativne metode, IKT, metode dela z različnimi skupinami oseb s posebnimi potrebami, znanja s področja nevrologije, fizioterapije itd. V številnih evropskih državah inkluzija poteka že daljše obdobje. Številne organizacije razvijajo sodobne metode in ponujajo kakovostne oblike usposabljanj za strokovne delavce.
Z mednarodnim projektom E+ KA1 smo si v Cirius Vipava zadali nalogo, da raziščemo prakse v tujini in strokovne delavce opolnomočimo za zaznavanje inovativnih priložnosti in inovativno podajanje znanja. S projektom mobilnosti smo želeli strokovnim delavcem omogočiti evropsko razsežnost izobraževanja ter spodbujanje izmenjave idej in dobre učne prakse kot temeljnega stebra njihovega metodološkega pristopa. Učitelji se morajo znebiti strahu pred neznanim in slediti inovacijam, ki jih razvijajo v svetu.
Trinajst strokovnih delavcev je v obdobju dveh let obiskalo izobraževanja v različnih evropskih državah: Hrvaški, Italiji, Nemčiji, Islandiji, Češki in na Finskem.

Prek sodelovanja v projektu Erasmus + KA1 smo sledili naslednjim ciljem:

  • raziskati možnosti izboljšav v delovanju institucije (na področju organizacije, metod dela, povezovanja z okoljem)
  • dobiti vpogled v sistemske rešitve inkluzije – vključevanja oseb s posebnimi potrebami v okolje
  • spoznavati kakovostno in vključujoče redno izobraževanje in usposabljanje za vse učence, vključno s prikrajšanimi skupinami
  • vzpostaviti partnersko mrežo
  • spoznati kulturo gostujočih držav
  • spoznati sodobne metode s področja izobraževanja, usposabljanja in terapije ranljivih skupin v različnih starostnih obdobjih in glede na oblike razvojnih zaostankov
  • nova znanja razširiti na ostale strokovne delavce in jih vnesti v vsakdanje delo

Udeležba v mobilnosti je pripomogla k izboljšanju strokovnih znanj udeležencev in odnosa ter dela z učenci s posebnimi potrebami, pozitiven vpliv pa je imela tudi na celotno institucijo, na ostale strokovne delavce, posledično pa še na druge šole in ustanove.
Kompetence, ki so jih strokovni delavci pridobili med usposabljanjem, so pomembne za današnji čas. Svoja znanja bodo prenesli na svoje kolege in skupaj bodo načrtovali izboljšave, ki izhajajo iz potreb v instituciji in sledijo sodobnim trendom.
V šolah se poraja veliko idej, ki pa jih pogosto ne uresničimo. Preko projektov se jih naučimo pripeljati do realizacije. Ena od inovacij, ki smo jo že implementirali, je outdoor metoda, ki omogoča učenje na prostem z uporabo naravnih pojavov, predmetov, občutenj in zapažanj. Inovacija bo sprva potekala v obliki interesne dejavnosti, pozneje pa jo nameravamo razširiti še na druga področja kurikuluma.
Poleg možnosti za izobraževanje je udeležba v projektih mobilnosti tudi priložnost za nove izkušnje, mreženje in povezovanje z drugimi.

Tanja Princes, koordinator projekta ERASMUS+

Visited 4 times, 1 visit(s) today
Dostopnost